Комуникациски план

 

Комуникациски план за спроведување на Програмата за развој и поддршка на бизнис секторот во Скопскиот плански регион (2015-2020)