Програма за поддршка на МСП

Програма за развој и поддршка на бизнис секторот во Скопскиот плански регион (2015-2020).